ANBI

ANBI informatie Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk.

Naam van de instelling:
Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk
RSIN/fiscaal nummer 8128.97.857
Bankrekening NL05 RABO 0370 4590 67

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bewerkstelligen van een breed gedragen gebruik van de Hippolytuskerk, het duidelijk gestalte geven aan de plaats van het gebouw op Wieringen en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwikkelen en mogelijk maken van activiteiten anders dan kerkdiensten en vieringen, passend bij de identiteit van de Hippolytuskerk en het verlenen van facilitaire ondersteuning aan de Werkgroep Exposities, de Stichting Kulturele Aktiviteiten Hippolytuskerk en de Stichting Geestelijke Muziek Hippolytuskerk, alsmede aan projecten passend bij de identiteit van het kerkgebouw.

De benodigde middelen voor deze activiteiten komen hoofdzakelijk uit bijdragen van donateurs. Entreegelden voor georganiseerde evenementen zijn doorgaans niet kostendekkend en dienen ter beperking van de kosten.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Van de bestuursleden worden de voorzitter, een secretaris en een penningmeester in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. De secretaris is tevens plaatsvervangend voorzitter, de penningmeester is tevens plaatsvervangend secretaris.

Namen van de bestuurders:
Voorzitter: Kors Jan Snoeij
Secretaris: Gerda Visser-Mensink
Penningmeester: Henko de Stigter

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.