ANBI

ANBI informatie Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk.

Naam van de instelling:
Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk
RSIN/fiscaal nummer 8128.97.857

Contactgegevens:
vakant

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bewerkstelligen van een breed gedragen gebruik van het kerkgebouw Hippolytuskerk, het duidelijk gestalte geven aan de plaats van het kerkgebouw Hippolytuskerk in de gemeente Wieringen, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwikkelen en mogelijk maken van activiteiten anders dan kerkdiensten en vieringen, passend bij de identiteit van de Hippolytuskerk, en het verlenen van facilitaire ondersteuning aan de Stichting Kulturele Aktiviteiten Hippolytuskerk, de Stichting Geestelijke Muziek Hippolytuskerk, alsmede aan projecten passend bij de identiteit van het kerkgebouw.

De benodigde middelen voor deze activiteiten komen hoofdzakelijk uit bijdragen van donateurs. Entreegelden voor op incidentele basis georganiseerde evenementen zijn doorgaans niet kostendekkend maar dienen ter beperking van de kosten van deze evenementen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Van de bestuursleden worden de voorzitter, een secretaris en een penningmeester in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. De secretaris is tevens plaatsvervangend voorzitter, de penningmeester is tevens plaatsvervangend secretaris.

Het bestuur omvat daarnaast één lid van de Stichting Kulturele Aktiviteiten Hippolytuskerk en één lid van de Stichting Geestelijke muziek.

Namen van de bestuurders:
Voorzitter: mevr. G. Visser-Mensink
Secretaris: vakant
Penningmeester: dhr. H.C. de Stigter

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In het jaar 2015 mochten wij ons weer verheugen over een aanhoudende stroom van belangstellende bezoekers van de Hippolytuskerk. Tijdens de openstelling van de kerk in de zomermaanden, mogelijk gemaakt door gastvrouwen en -heren die voor dit doel wel wat uren in de kerk willen doorbrengen, werden ruim 700 bezoekers geteld. In 2016 was er wegens de verbouwingswerkzaamheden geen zomeropening.

De kerkdeuren stonden ook open op de nationale Monumentendag in september en tijdens de Halloweenmarkt in oktober. Wij waren bij deze gelegenheden aanwezig om bezoekers van informatie te voorzien, o.a. over de plannen vanuit de Protestantse Gemeente voor herinrichting van de kerk.

Deze herinrichting betreft met name het verruimen van de ontvangsthal van de kerk, het toegankelijker maken van vergaderruimtes op de verdieping boven de ontvangsthal, en uitbreiding van toiletgelegenheden.

Voor allerlei culturele activiteiten in de kerk zijn dit wenselijke aanpassingen, en als stichting zijn wij daarom in gesprek hierover met de Protestantse Gemeente. Door middel van een gezamenlijk uitgegeven folder werden alle inwoners van Wieringen geïnformeerd over de plannen met de kerk. Inmiddels ( eind 2016) is de interne verbouwing zo goed als voltooid. De Bechstein vleugel is door de eigenaar uit de kerkruimte gehaald vanwege de verbouwing.

Financiële verantwoording

Saldo Raborekening 31-12-2011 € 6306,38
Inkomsten 2012  
Donaties 1245,00
Kaartverkoop en consumpties concert 180,00
Verkoop ansichtkaarten etc. 9,35
Totaal 1434,35  
Uitgaven 2012  
Organisatie concert 435,29
Website en PR 29,04
Verzekering en onderhoud concertvleugel 64,02
Beheerskosten 130,13
Diversen 100,03
Totaal 758,51  
Saldo Raborekening 31-12-2012 € 6982,22
Inkomsten 2013  
Donaties 960,00
Verkoop ansichtkaarten etc. 10,50
Totaal 970,50  
Uitgaven 2013  
Website en PR 308,50
Verzekering en onderhoud concertvleugel 535,66
Beheerskosten 135,61
Diversen 377,95
Totaal 1357,72  
Saldo Raborekening 31-12-2013 € 6595,00
Inkomsten 2014  
Donaties 1057,50
Verkoop ansichtkaarten etc. 17,50
Totaal 1075,00  
Uitgaven 2014  
Bijdrage concert SKAH 500,00
Bijdrage cantate 2x 900,00
Website en PR 60,80
Verzekering en onderhoud concertvleugel 0,00
Beheerskosten 143,24
Diversen 181,50
Totaal 1785,54  
Saldo Raborekening 31-12-2014 € 5884,46
Inkomsten 2015  
Donaties 772,50
Verkoop ansichtkaarten etc. 2,16
Totaal 774,66  
Uitgaven 2015  
Website en PR 51,09
Verzekering en onderhoud concertvleugel 35,90
Beheerskosten 170,93
Diversen 25,00
Totaal 282,92  
Saldo Raborekening 31-12-2015 € 6376,20
Inkomsten 2016  
Donaties 942,50
Totaal 942,50  
Uitgaven 2016  
Bijdrage cantate 500,00
Bijdrage geluidsinstallatie Hippolytuskerk 3000,00
Website en PR 65,06
Verzekering en onderhoud concertvleugel 32,23
Beheerskosten 145,50
Totaal 3742,79  
Saldo Raborekening 31-12-2016 € 3575,91
Inkomsten 2017
Donaties1362,50
Verkoop ansichtkaarten etc. 15,00
Totaal1377,50
Uitgaven 2017
Bijdrage uitvoeringen SGMH 850,00
Bijdrage jubileumconcert SKAH 350,00
Website en PR423,54
Beheerskosten170,63
Diversen 36,45
Totaal1830,62
Saldo Raborekening 31-12-2017 € 3122,79
Inkomsten 2018
Donaties820,00
Verkoop ansichtkaarten etc.
Totaal820,00
Uitgaven 2018
Bijdrage uitvoeringen SGMH
Bijdrage jubileumconcert SKAH
Website en PR 59,54
Beheerskosten173,32
Diversen 42,50
Totaal275,36
Netto resultaat 2018544,64
Saldo Raborekening 31-12-2018 € 3667,43

Toelichting: Het vermogen van de stichting bestaat vrijwel uitsluitend uit de tegoeden op bankrekening NL05 RABO 0370459067. Er wordt geen kas met contant geld gehouden. De commerciële waarde van de voorraad ansichtkaarten, boekjes en informatiefolders van de Hippolytuskerk in het bezit van de stichting is verwaarloosbaar.